MonthWeekDay
November 2018
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
October 29, 2018

4:30 pm: GOTV Sign Waving

4:30 pm: GOTV Sign Waving

5:00 pm: Phone Bank

5:00 pm: Phone Bank

5:00 pm: Phone Bank for Kathy

5:00 pm: Phone Bank for Kathy
October 30, 2018 October 31, 2018

5:00 pm: Phone Bank for Kathy

5:00 pm: Phone Bank for Kathy
November 1, 2018 November 2, 2018 November 3, 2018

11:00 am: Canvass for Kathy in Camas

11:00 am: Canvass for Kathy in Camas

11:00 am: Canvass for Kathy in Felida/Salmon Creek

11:00 am: Canvass for Kathy in Felida/Salmon Creek

11:00 am: Canvass for Kathy in Fisher's Landing

11:00 am: Canvass for Kathy in Fisher's Landing
November 4, 2018

11:00 am: SWWA Labor Council Canvass in Camas

11:00 am: SWWA Labor Council Canvass in Camas

5:00 pm: Canvass for Kathy in Felida/Salmon Creek

5:00 pm: Canvass for Kathy in Felida/Salmon Creek

5:00 pm: Canvass for Kathy in Fisher's Landing

5:00 pm: Canvass for Kathy in Fisher's Landing
November 5, 2018

5:00 pm: Phone Bank

5:00 pm: Phone Bank

5:00 pm: Phone Bank for Kathy

5:00 pm: Phone Bank for Kathy

6:30 pm: GOTV Sign Waving

6:30 pm: GOTV Sign Waving
November 6, 2018

4:30 pm: 11th Hour Phone Bank

4:30 pm: 11th Hour Phone Bank
November 7, 2018 November 8, 2018 November 9, 2018 November 10, 2018 November 11, 2018
November 12, 2018 November 13, 2018 November 14, 2018 November 15, 2018 November 16, 2018 November 17, 2018 November 18, 2018
November 19, 2018 November 20, 2018 November 21, 2018 November 22, 2018 November 23, 2018 November 24, 2018 November 25, 2018
November 26, 2018 November 27, 2018 November 28, 2018 November 29, 2018 November 30, 2018 December 1, 2018 December 2, 2018

Return to calendar